Volume 36,Issue 1,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Simultaneous Determination of Thirty Chemical Drugs Illegally Added in Anti-obesity Traditional Chinese Medicine and Health Products by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  HUANG Fang*,WU Hui-qin,ZHU Zhi-xin,HUANG Xiao-lan, LUO Hui-tai,LIN Xiao-shan,MA Li-guo,ZHONG Qiao-li,JIANG Ya-lan
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):2-8 [Abstract(2493)]  [View PDF 1.04 M (1681)]
  
Characterization of Flavone di-C-glycosides in Viola yedoensis by Ultrahigh Performance Liquid Chromatography-Electrospray Ionization-Quadrupole Time of Flight-Mass Spectrometry
  QIN Yan,YIN Jian-bing,DU Dong-sheng,CAO Jie,YIN Cheng-le,CHENG Zhi-hong*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):9-17 [Abstract(2461)]  [View PDF 1.12 M (1534)]
  
Preparation and Application of Molecularly Imprinted Polymers for Chloramphenicol Based on Ionic Liquids Assistance
  WANG Xiao-yu*,SUN Fu-qian,ZENG Guo-ping,LIU Xin-xin,YU Ji-wen,LAI Jia-ping*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):18-24 [Abstract(3128)]  [View PDF 1.32 M (1638)]
  
Analysis of Nonvolatile Extractables in Pharmaceutical Packaging Materials in Buffered Saline Based on Polymer Additive Library
  XING Xue-bin,ZHANG Yun,SUN Shu-qi,DU Zhen-xia*,QIN Sun-xing*,DONG Yan
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):25-30 [Abstract(2341)]  [View PDF 1.92 M (1490)]
  
Determination of 15 Acidic Pesticides in Fruit by Ultra High Performance Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry with a Self-assembly Pipette Tip Solid-phase Extraction
  QIU Nan-nan,DONG Gui-xian,CHEN Da-wei*,ZHOU Shuang,ZHAO Yun-feng
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):31-36 [Abstract(2472)]  [View PDF 1.00 M (1438)]
  
Preliminary Study on Fast Analysis of Edible Vegetable Oils by Ambient Flame Ionization-Mass Spectrometry
  LIU Xiao-pan,WANG Hao-yang*,GUO Yin-long*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):37-41 [Abstract(2457)]  [View PDF 568.79 K (1456)]
  
Determination of Cyenopyrafen Residues in Fruits and Vegetables by UPLC-MS/MS
  CUI Shu-hua*,CHENG Gang,LI Rui-juan,LI Zheng-yi,WANG Yu,ZHANG Xue-yan,ZHAO Feng
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):42-46 [Abstract(2431)]  [View PDF 569.95 K (1481)]
  
Determination of Eight Mycotoxins in Rice by Dispersive Solid Phase Extraction Coupled with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  SUN Wei-hua,YANG Huan,CAO Zhao-yun,MA You-ning,QIN Mei-ling,CHAI Shuang shuang,CHEN Ming-xue*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):47-53 [Abstract(2303)]  [View PDF 1.03 M (1582)]
  
Detection of Matrix Effects of 17 Carbamate Pesticides in 5 Vegetables by QuEChERS/LC-MS/MS Method
  XU Wen-juan*,WANG Zhen-gang,DING Kui-ying,SUN Jun,GUO Li-qiang
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):54-60 [Abstract(2558)]  [View PDF 885.13 K (1528)]
  
Determination of Veterinary Drugs Residues in Honey by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Magnetic Multi-walled Carbon Nanotubes
  XU Xiao-ying,LUO Jin-wen,CHEN Wan-qin,ZHAO Chao-qun,LIU Zhu*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):61-66 [Abstract(2291)]  [View PDF 1.58 M (1598)]
  
Determination of Nineteen Organophosphorus Pesticides in Vegetables by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Combined with Dispersive Solid-phase Extraction and Dispersive Liquid-Liquid Micro-extraction
  ZHOU Rong,CAO Zhao-yun,ZHAO Xiao-hua,LIN Xiao-yan,MOU Ren-xiang*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):67-72 [Abstract(2411)]  [View PDF 589.43 K (1445)]
  
Analysis of Chemical Constituents in Polygoni Multifori Radix Processed by Different Methods Using UPLC-QTOF-MS
  LUO Yi-yuan,LIU Juan-xiu,LIU Xun-hong*,WANG Sheng-nan,HUA Yu-jiao,LAN Cai-wu,XING Qing-qing
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):73-79 [Abstract(2409)]  [View PDF 1.62 M (1458)]
  

研究简报

Fast Discrimination for Cigarette Style Based on Full Chromatographic Data of Flash GC Electronic Nose
  WU Jun-zhang,ZHAO Sheng-qiao,HAN Bing,ZOU Xiao-yong*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):80-85 [Abstract(2394)]  [View PDF 657.42 K (1464)]
  
Synchronous Fluorescence Determination of Tryptamine in Soy Sauce Using Three phase Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction Coupled with Thin-layer Chromatography
  Munira?ABUDUANI,Turghun?MUHAMMAD*,Bota?BAHITHAN,CHEN Lu
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):86-90 [Abstract(2350)]  [View PDF 728.29 K (1356)]
  
Preparation of Metal Organic Framework Modified Electrode and Its Application in Detection of Metronidazole
  MA Xiong-hui,WEI Liu-ge,WU Ting,LI Jian-ping*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):91-95 [Abstract(2247)]  [View PDF 2.24 M (1435)]
  
Determination of Trace Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Solid Phase Extraction Coupled with Ultra-high Performance Liquid Chromatography
  XIANG Xiao-yan,LIN Xi-huang,HE Li-fang,HU Zhi-biao,LIN Jin-qing*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):96-100 [Abstract(2615)]  [View PDF 1007.92 K (1429)]
  
Studies on Interaction of Tyr-Tyr-Tyr-Tyr with ct-DNA
  SUN Zhi-jie,Lü Ming-xiu ,LU Kui*,DUAN Bing-chao,LIU Guang-bin
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):101-105 [Abstract(2809)]  [View PDF 1.04 M (1513)]
  
Determination of Belsoline and Eldeline Contituents in Delphinium Anthriscifolium Hance by Microwave-assisted Extraction with HPLC
  FAN Qing-ya*, HAO Yan-hong,DAI Chun-mei
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):106-111 [Abstract(2406)]  [View PDF 648.58 K (1379)]
  
Influences of Ultraviolet Absorption Reagents on Analysis of Alkyl Sulfonates by Reversed Phase Chromatography with Indirect Ultraviolet Detection
  ZHAO Dan,YU Hong*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):112-116 [Abstract(2418)]  [View PDF 798.80 K (1384)]
  
Quantitative Determination of β-Agonists in Pork Using the Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay
  GONG Qian,XI Cun-xian,NIE Fu-ping,CAO Shu-rui,TANG Bo-bin,WANG Guo-min,CHEN Dong-dong,MU Zhao-de*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):117-121 [Abstract(2323)]  [View PDF 926.61 K (1454)]
  
Determination of B-Vitamins in Xinjiang Currants Treated with SO2 by RP-HPLC
  LIN Jiang-li,WANG Jin-xia,ZHANG Xue-xia,WANG Ji-de*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):122-126 [Abstract(2416)]  [View PDF 714.10 K (1371)]
  

实验技术

Determination of 5 Allergens in Disposable Product for Infants by Liquid-Liquid Micro-extraction Combined with GC-MS
  DANG Hua,LIU Dong-hong,LI Ze-rong,WU Yu-luan,WANG Bin*,DONG Hao,XIAN Yan-ping
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):127-131 [Abstract(2270)]  [View PDF 614.21 K (1426)]
  
Electrogenerated Chemiluminescence Analysis of Phenol Using ZnO Modified Pencil Graphite Electrode
  ZHENG Rui-juan*,WANG Hao-yang,SU Hui-ting,CHEN Yan-xing
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):132-135 [Abstract(2311)]  [View PDF 1.14 M (1419)]
  

综述

Progress in Research of Combinatorial Peptide Ligand Libraries for Protein Enrichment
  FAN Jiao-jiao,LI Su-ying,LI Chun-hong,CHEN Hua,XIA Zhi-ning,YANG Feng-qing*
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):136-144 [Abstract(2471)]  [View PDF 991.87 K (1551)]
  
Application of Hydrophilic Interaction Chromatography in Analysis of Carbohydrates
  PU Jiang-hua,ZHAO Xia*,HAN Wen-wei,BAI Ming-yue
  Published 1月 25日, 2017
  2017,36(1):145-150 [Abstract(2396)]  [View PDF 1.24 M (1501)]