Volume 36,Issue 6,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Study on Screening of Cigarette Smoke Exposure Biomarkers for Rat′s Metabolites on the Basis of Artificial Intelligence Technologies
  XIE Yuan-yuan,SU Jia-kun,YING Xu-hui,LUO Juan-min,WANG Yi-ming,SHAO Deng-yin,LUO Guo-an,CAI Ji-bao
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):705-710 [Abstract(1819)]  [View PDF 865.93 K (1089)]
  
Simultaneous Determination of 24 Elements in Food Packaging Materials and Food Simulants by Microwave Digestion/ICP-MS
  HE Shuang,HUANG Bing-yang,XUN Zhi-qing,WANG Zhi-xiong,LI Shan,YE Jia-rong,GUO Xin-dong
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):711-717 [Abstract(1954)]  [View PDF 1000.14 K (1120)]
  
Determination of Trace Benzimidazoles in Foods by Solid-phase Microextraction Coupled with High Performance Liquid Chromatography
  ZHANG Qian-chun, YANG Yan-qun, SU Yao, LI Hui-min, LI Ming-gang, WU Shi-qi
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):718-724 [Abstract(1897)]  [View PDF 1.72 M (1082)]
  
Anlysis of Heteroatomic Compounds in Bohai Heavy Oil and Its Fractions by High Resolution FT-ICR Mass Spectrometry with Negative Ion Electrospray
  HUA Zhao,ZHANG Jian,LI Hao,SONG Xia,JING Bo,WANG Jin-ben
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):725-731 [Abstract(1837)]  [View PDF 4.58 M (1081)]
  
Simultaneous Determination of Indole-3-acetic Acid and Its Three Oxidative Products in Plant Leaves by UPLC-MS/MS
  LIU Zhi-hang,LI Ping-liang,ZHOU Fei,LUO Xiao-yong
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):732-737 [Abstract(1842)]  [View PDF 678.82 K (919)]
  
Determination of Nine Mycotoxins and Pesticide Residues in Xinhui Dried Orange Peel by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with QuEChERS Clean-up
  PENG Xiao-jun,ZENG Li-zhu,WU Chang-chun,LIANG Wei-hua
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):738-743 [Abstract(1928)]  [View PDF 1.76 M (1136)]
  
Enantiomeric Separation of Chiral Polychlorinated Biphenyls in Fish Samples
  ZHU Shuai,RAO Zhu
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):744-749 [Abstract(1910)]  [View PDF 831.18 K (1015)]
  
Analysis of Five Chloroacetamide Herbicides by HPLC with Magnetic Molecularly Imprinted Solid-phase Extraction
  SUN Ri-han,WANG Tao,WANG Xiao,JI Wen-hua
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):750-755 [Abstract(1834)]  [View PDF 1.22 M (949)]
  
Determination of Six Arsenic Species in Animal Derived Traditional Chinese Medicines by Liquid Chromatography Combined with Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Assisted by Microwave Acid Extraction
  CAO Can,LIU Cheng-yan,WANG Zhi-jia,WU Zhi-gang,CUI Chang,WU Dong-dong
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):756-761 [Abstract(2006)]  [View PDF 724.64 K (1097)]
  

研究简报

Sensory Evaluation on Tobacco Based on Endogenous Aromatic Components and Chemometrics
  XU Jin-qiao,CHEN Yong,TAN Man-liang,XU Qing-quan,WU Jian
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):762-767 [Abstract(1867)]  [View PDF 739.25 K (852)]
  
Determination of Quinolones in Hotpot Using Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  ZHAO Fei,GAO Guang-hui,JIA Hong-xin
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):768-772 [Abstract(1868)]  [View PDF 835.33 K (1012)]
  
Determination of Vancomycin and Norvancomycin Residues in Shrimps by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  XUE Ting-ting,HUANG Dong-mei,YAN Min-ming,HAN Feng,WANG Zheng,SHI Yong-fu,TIAN Liang-liang
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):773-777 [Abstract(1788)]  [View PDF 593.16 K (1154)]
  
Determination of 2-Aminobutane in Vegetables and Fruits by High Performance Liquid Chromatography Coupled with Pre-column Derivatization
  ZHOU Rong, CAO Zhao-yun, ZHAO Xiao-hua, LIN Xiao-yan,MOU Ren-xiang
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):778-782 [Abstract(1826)]  [View PDF 599.55 K (911)]
  
Rapid Determination of Imidacloprid,Triadimefon,Acetochlor and Metolachlor in Corn Flour by QuEChERS/Ultra-performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  LI Ju-ying,GUO Xin-yan,HE Jian,WU Wen-zhu,KONG De-yang,SHAN Zheng-jun,CHEN Quan-bo
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):783-787 [Abstract(1970)]  [View PDF 582.16 K (1000)]
  
Extraction of Lignin from Water Hyacinth and Its Performance of Aniline Adsorption
  SUN Wen-peng,SONG Yan-xi,WANG Dong-wei,ZHANG Zi-qin,QIAN Guo
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):788-796 [Abstract(1990)]  [View PDF 1.92 M (945)]
  
Sensitive Detection of Pyrophosphate Using a Novel Colorimetric Sensor Based on Carbon Quantum Dots Photocatalytic Mimic Enzyme Activity
  LI Xiao-qin,YUAN Fang,CAO Gen-xia,WANG Guang-li
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):794-799 [Abstract(1912)]  [View PDF 2.06 M (1368)]
  
Rapid and High Throughput Analysis of Aflatoxins in Feed Matrix Using On-line Immunoaffinity Column Clean-up and High Performance Liquid Chromatography
  LI Li,LI Rui,XIE Gang,YE Jin,WANG Song-xue
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):800-804 [Abstract(1850)]  [View PDF 532.00 K (925)]
  

实验技术

Determination of Rifapentine by Flow Injection Chemiluminescence Method
  XU Tong,ZHANG Yan-tu,ZHANG Xu
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):805-808 [Abstract(1740)]  [View PDF 547.71 K (931)]
  
Determination of Pantothenic Acid in Human Urine by Liquid Chromatography- Tandem Mass Spectrometry
  ZHANG Xiao-tao,ZHANG Yun-fei,HOU Hong-wei,CHEN Huan,LIU Yong,WANG An,HU Qing-yuan
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):809-811 [Abstract(1831)]  [View PDF 450.01 K (883)]
  
Separation and Determination of Three Diasteromers in Neuroprotectant 3β,5α,6β-Androstriol Bulk Drug
  XIE Min-yu,WANG Ya-long,LI Xin-hua,XIONG Li,WEN Hui,HU Hai-yan,ZHANG Jing-xia
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):812-816 [Abstract(1983)]  [View PDF 562.08 K (910)]
  

综述

Specific Recognition of Pathogenic Bacterium towards Glycan and Its Applications in Analytical Chemistry
  CUI Fei-yun,XU Yi,ZHAO Bin,CHE Yu-lan,LIU Lu-lu
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):817-828 [Abstract(2068)]  [View PDF 3.95 M (1018)]
  
Progress on Pretreatment and Analytical Methods for Mycotoxins in Food Samples
  TAN Jie,DU Yuan-qi,XIAO Xiao-hua,LI Gong-ke
  Published 6月 25日, 2017
  2017,36(6):829-840 [Abstract(2117)]  [View PDF 3.02 M (1580)]