Volume 38,Issue 8,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Research on Method for Quantitative Analysis of Multi Cardiac Biomarkers Based on Smartphone
  LI Wei,CHEN Shu-jing,DAI Bo,ZHENG Lu-lu,LIU Hua
  2019,38(8):889-896 [Abstract(2178)]  [View PDF 4.80 M (1246)]
  
A Novel Split-type Cathodic Photoelectrochemical Method for Detection of Pathogenic Bacteria
  YANG Gao-xia,DONG Yu-ming,WANG Guang-li
  2019,38(8):897-904 [Abstract(1983)]  [View PDF 2.77 M (1104)]
  
Rapid Screening and Confirmation of 74 Antibiotics and Other Compounds in Swine Urine by Ultra Performance Liquid Chromatography-Quadrupole-Exactive Orbitrap Mass Spectrometry
  ZHANG Jing,GONG Song-song,WU Jian-ping,PAN Juan,WANG Bo,YAN Feng
  2019,38(8):905-912 [Abstract(2124)]  [View PDF 747.66 K (1172)]
  
Simultaneous Determination of Clenbuterol and Ractopamine Residues in Food by Protein Chip Method
  LI Zhou-min,WANG Ying,LENG Han-xue,LI Xin-ai,KANG Xi
  2019,38(8):913-919 [Abstract(2265)]  [View PDF 4.94 M (1138)]
  
High-throughput Rapid Detection of Multi-pesticide Residues in Vegetables and Fruits by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Combined with QuEChERS-Dispersed Liquid-Liquid Microextraction
  CAO Xiao-yun,CHEN Shu-gan,ZENG Chu-ying,LI Xiu-juan,WANG Lu
  2019,38(8):920-930 [Abstract(2255)]  [View PDF 1.26 M (1186)]
  
Rapid Screening of 32 Dyes in Oxidative Hair Dyes by Ultra-performance Liquid Chromatography-Quadrupole/Electrostatic Field Obitrap High-resolution Mass Spectrometry
  JU Ling-yan,LI Zhao-jie,SONG Wei-de,XU Cheng-gang,CUI Jia
  2019,38(8):931-938 [Abstract(1947)]  [View PDF 1.36 M (975)]
  
Primary Structural Ananlysis of Reference IgG1 Monoclonal Antibody
  CUI Xin-ling,HU Zhi-shang,MENG Xiao-guang,QIAN Xiao-hong,ZHU Tao,YING Wan-tao
  2019,38(8):939-945 [Abstract(2200)]  [View PDF 1.40 M (1133)]
  
Application of Two-dimensional Correlation Spectroscopy in Optimization of Characteristic Variables for Chlorpyrifos-methyl in Rice
  HU Xiao,HUANG Jun-shi,ZHU Xiao-yu,LIU Peng,WU Rui-mei,QIU Xia,AI Shi-rong
  2019,38(8):946-952 [Abstract(1881)]  [View PDF 2.79 M (990)]
  
Preparation of Nitrogen Doped Carbon Quantum Dots by Microwave One-step Method and Their Application in Dopamine Detection
  MENG Tie-hong,LI Chun-rong,WANG Heng,JIANG Yan-ping,ZHAO Hong-bin,YU Yue-sheng,HU Xian-yun
  2019,38(8):953-960 [Abstract(2025)]  [View PDF 3.66 M (1014)]
  
Fabrication of an Ionic Liquid Doped Polyphenylpyrrole Fiber Coating on NiTi Alloy and Its Highly Efficient Solid Phase Microextraction on Polychlorinated Biphenyls
  WANG Hui-ju,SHEN Xiao-yan,GUO Qian-ni,YANG Ming-hong,LIU Hai-lan,XIA Dan-dan
  2019,38(8):961-966 [Abstract(1918)]  [View PDF 3.56 M (994)]
  

实验技术与方法

Determination of Carbofuran and Aldicarb Residues in Cucumber,Tomato and Cowpea by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Pass-through Solid Phase Extraction
  QIN Guo-xin,LAO Shui-bing,MO Ren-fu,YAN Fei-yan,WANG Jing,JIN Mao-jun,HE Jie,ZHOU Qi-feng,YANG Yu-xia,WANG Hai-jun,CHEN Wei
  2019,38(8):967-972 [Abstract(2174)]  [View PDF 740.10 K (1019)]
  
Determination of Sulfamethoxazole,N-acetyl Sulfamethoxazole and Trimethoprim Residues in Fish Tissues by Ultra-high Performance Liquid Chromatography with Modified QuEChERS
  LIU Yong-tao,HAN Gang,SONG Jin-long,DONG Jing,XU Ning,YANG Yi-bin,YANG Qiu-hong,AI Xiao-hui
  2019,38(8):973-978 [Abstract(2224)]  [View PDF 827.30 K (976)]
  
Determination of 11 Common Psychotropic Drugs in Human Hair by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Supercritical Fluid Carbon Dioxide Extraction
  XU Dai-hua,OU Jun,CHEN Shen-shu,XU Qi-lin,CHEN Yao-han,CHENG Liang-hong
  2019,38(8):979-984 [Abstract(2134)]  [View PDF 786.22 K (1055)]
  
Determination of 4 Banned Phenols in Cosmetics by High Performance Liquid Chromatography
  WU Chu-sen,WANG Bin,LIANG Ming,XIAN Yan-ping,WU Yu-luan,WANG Li,CHEN Jie-feng,GUO Xin-dong,LIU Dong-hong
  2019,38(8):985-989 [Abstract(2092)]  [View PDF 765.69 K (986)]
  
Determination of 11 Benzimidazoles Metabolites Residues in Fat by High Performance Liquid Chromatography
  SHAO Lin-zhi,ZOU You,CHEN Si-min
  2019,38(8):990-994 [Abstract(2127)]  [View PDF 581.21 K (911)]
  
Quantification of Amiloride Hydrochloride in Tablets by Surface Enhanced Raman Spectroscopy with in Situ Synthesized Substrate
  HUANG Tian-xiong,WANG Wen-ming,CHEN Wan-chao,LU Si-qian,DU Yi-ping
  2019,38(8):995-999 [Abstract(2134)]  [View PDF 1.87 M (1140)]
  
Determination of Ribavirin by Electrochemical Luminescence with TiO2-CdTe
  WU Ke-xin,TIAN Li,HU Yue,WANG Yue,LU Juan
  2019,38(8):1000-1004 [Abstract(1981)]  [View PDF 651.49 K (948)]
  
Determination of Sodium Gluconate in Soap Noodle by Ion Chromatography
  FENG Li-zhi,WANG Yan,CHEN Zheng,CAO Wen-ming
  2019,38(8):1005-1008 [Abstract(2388)]  [View PDF 496.93 K (992)]
  

综述

Progress on Research of Analysis Techniques for Microplastics in Environmental Samples
  TANG Qing-feng,LI Qin-mei,WEI Xiao-xiao,SHAO Peng,GAO Li-juan,CHEN Qi-rong,HU Guang-hui,LIU Wei-li,GAO Xia
  2019,38(8):1009-1019 [Abstract(2146)]  [View PDF 1.73 M (1103)]
  
Advances in Application of Polymer Coatings in Protein Separation by Capillary Electrophoresis
  CHEN Li-juan,YAN Ye-han,ZHU Hai-kun,MUHAMMAD Atif
  2019,38(8):1020-1028 [Abstract(2402)]  [View PDF 5.60 M (1164)]