Volume 40,Issue 4,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

公共安全分析

专辑策划:公共安全分析
  XIE Jian-wei, GUO Lei
  2021,40(4):0 [Abstract(1143)]  [View PDF 1.22 M (630)]
  

综述

Science of Anti-biothreat:A New Discipline for Safeguarding Biosafety
  YANG Rui-fu
  2021,40(4):425-428 [Abstract(1381)]  [View PDF 427.68 K (788)]
  
Applications of Ambient Ionization Mass Spectrometry in Detection of Chemical Toxicants Endangering Public Security
  ZHU Ying-jie,LI Dong-mei,HUANG Yuan-xuan,XU Bin,GUO Lei,XIE Jian-wei
  2021,40(4):429-439 [Abstract(1325)]  [View PDF 8.39 M (722)]
  
Development Status of Detection Techniques for Chemical Warfare Agents
  LI Ke,LIU You-jiang,CHEN Chi-lai
  2021,40(4):440-447 [Abstract(1340)]  [View PDF 3.42 M (766)]
  
Research Progress of Surface Enhanced Raman Scattering Method for Detection of Public Safety Poisons
  LIN Dong-yue,HE Yao,DONG Rong-lu,YANG Liang-bao
  2021,40(4):448-455 [Abstract(1291)]  [View PDF 3.44 M (602)]
  
Applications of Ambient Ionization and Miniature Mass Spectrometry in Public Security
  WANG Nan,BU Jie-xun,LI Yu-yu,ZHANG Yun-feng,OUYANG Zheng
  2021,40(4):456-467 [Abstract(1631)]  [View PDF 8.82 M (830)]
  
Advances on Colorimetry in Explosives Detection
  WU Hao-tian,WANG Guang-fa,DOU Xin-cun
  2021,40(4):468-477 [Abstract(1488)]  [View PDF 16.59 M (889)]
  
Application of Aptamer-based Fluorescence Sensor in the Field of Heavy Metal Detection
  LI Tong-tong,SUN Xiao-hong,ZHANG Yan-jin,ZHAO Jin,NIE Zhi-yong
  2021,40(4):478-487 [Abstract(1301)]  [View PDF 2.33 M (661)]
  
Research on Detection Methods and Cut-off Values of γ-Hydroxybutyric Acid in Biological Samples
  LI Run-kang,HE Hong-yuan,LI Jia-yi,ZHANG Yun-feng,REN Xin-xin
  2021,40(4):488-494 [Abstract(1178)]  [View PDF 729.21 K (554)]
  
Research Advances in Rodenticides Poisoning and Their Analytical Techniques
  YANG Ling,LI Hong-fang,BAI Yu-chen,JU Rong-hui,YU Xue-zhi,YU Wen-bo,WEN Kai,SHEN Jian-zhong,WANG Zhan-hui
  2021,40(4):495-502 [Abstract(1123)]  [View PDF 803.29 K (814)]
  
Research Progress in Detection Methods for Amatoxin
  LIU Run-qing,SUN Jie-fang,NIU Yu-min,SHAN Wen-chong,SHAO Bing
  2021,40(4):503-509 [Abstract(1214)]  [View PDF 5.20 M (648)]
  
Research Advances on Application of Solid Phase Extraction Material in Detection of Food Mycotoxins
  WANG You-fa,LIU Tong,MU Guo-dong,LI Yin-long,HE Mu-yi,YANG Min-li,LU Deng-jun,ZHANG Feng
  2021,40(4):510-518 [Abstract(1322)]  [View PDF 4.78 M (616)]
  
Advances in Surface Enhanced Raman Spectroscopic Techniques for Detection of Foodborne Pathogens
  YU Ting,ZHOU Bao-mei,XU Min,GENG Yu-chuang,LIU Hong-lin
  2021,40(4):519-527 [Abstract(1415)]  [View PDF 4.29 M (667)]
  

研究报告

Application of Chemometrics in Chemical Attribution of Toxic Chemicals
  LU Xiao-gang,WANG Fei,WANG Hong-mei
  2021,40(4):528-533 [Abstract(1221)]  [View PDF 496.41 K (616)]
  
Scientific PapersA Novel Nanoliposome Signal Amplification Platform for Sensitive Personal Glucose Meter Based Point-of-Care Detection of Ricin
  MEN Chen,LI Yuan-fang,HUANG Cheng-zhi,ZHEN Shu-jun
  2021,40(4):534-542 [Abstract(1190)]  [View PDF 2.32 M (590)]
  
MALDI-Mass Spectrometry Imaging of Endogenous Defensive Peptides and Its Application in Tracing Origins of Castor Beans
  HE Wei-wei,WANG Chen-yu,YANG Jie-wei,XU Bin,GUO Lei,XIE Jian-wei
  2021,40(4):543-550 [Abstract(1284)]  [View PDF 8.48 M (753)]
  
Analysis of Urinary Biomarkers for Diagnosis of Patients Exposed to Sulfur Mustard
  ZHANG Ya-jiao,XU Bin,XU Hua,WU Jian-feng,CHEN Jia,WANG Chun-yan,GUO Lei,QIU Ze-wu,XIE Jian-wei
  2021,40(4):551-559 [Abstract(1275)]  [View PDF 2.00 M (630)]
  
Simultaneous Determination of Eight Cathinones New Psychoactive Substances in Urine by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  ZHANG Yi-chen,CHEN Xue-guo,ZHAO Dan,YAO Wei-xuan,SONG Hui
  2021,40(4):560-564 [Abstract(1390)]  [View PDF 764.71 K (625)]
  
Discrimination of Synthesizing Routines for Ketamine,Hydroxylimine and o-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone Samples Using Profiling Impurities
  FAN Ying-feng,WU Jian-mei,HUA Zhen-dong,WANG You-mei
  2021,40(4):565-570 [Abstract(1933)]  [View PDF 996.10 K (623)]
  
Non-derivative Rapid Determination of Glyphosate,Glufosinate and Their Metabolites in Biological Fluids by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  ZHANG Yun-feng,ZHAO Sen,CHANG Jing,REN Xin-xin,WANG Ai-hua,ZHAO Peng,DONG Lin-pei,WU Xiao-jun,ZHANG Jing-ran,LIU Bing-jie
  2021,40(4):571-576 [Abstract(1378)]  [View PDF 766.38 K (685)]
  
Determination of Eight Benzodiazepines in Blood by High-performance Liquid Chromatography-Triple Quadrupole Linear Ion Trap Mass Spectrometry
  HU Jun-jie,LIU Fei,MA Wen-jun,SHANGGUAN Guo-qiang
  2021,40(4):577-582 [Abstract(1331)]  [View PDF 662.10 K (702)]
  
Determination of Perchlorate in Tea by Ultra-high Performance Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry Coupled with Dispersive Micro Solid-phase Extraction
  WEI Yu,FANG Cong-rong,ZHAO Yun-feng,CHEN Da-wei,LI Jing-guang
  2021,40(4):583-588 [Abstract(1392)]  [View PDF 818.34 K (765)]
  
Detection of Explosives by Direct Ionization Mass Spectrometry Based on Machine Learning Algorithm
  YE Qian,HONG Huan-huan,ZHOU Feng,GUO Rong,LI Gang-qiang,WEN Lu-hong,CHEN La
  2021,40(4):589-595 [Abstract(1304)]  [View PDF 1.87 M (603)]
  
Study on an On-site Rapid Quantitative Analysis Device for Volatile Organic Compounds in Sealed Cabin
  LI Sheng-hong,DING Kun,MENG Hu,GUAN Ya-feng
  2021,40(4):596-604 [Abstract(1231)]  [View PDF 3.34 M (600)]
  
Rapid Detection of Mustard Gas Mimics Based on Surface Enhanced Raman Spectroscopy
  LIU Tao,GU Jia-lei,LIU Guo-kun,TIAN Zhong-qun
  2021,40(4):605-611 [Abstract(1451)]  [View PDF 1.94 M (616)]
  
Detection of Aflatoxin G1 in Coix Seed by Dynamic Surface-enhanced Raman Spectroscopy
  REN Fei,YU Zhi-guo,LU Feng
  2021,40(4):612-616 [Abstract(1246)]  [View PDF 1.30 M (596)]