Volume 39,Issue 11,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

全国第八届近红外光谱学术会议专刊

Introduction
  CHU Xiao-li,XIAO Xue
  2020,39(11):0 [Abstract(1510)]  [View PDF 2.92 M (823)]
  

研究报告

Scientific PapersRapid Determination of Active Components in Extraction Process of Bupleuri Radix by Near Infrared Spectroscopy
  YANG Yue,YANG Liu-chang,JI Xiao-liang,LI Yi-hang,XU Qian-ru,TONG Hai-bin
  2020,39(11):1311-1319 [Abstract(1749)]  [View PDF 1.45 M (881)]
  
Rapid Evaluation of Anti inflammatory Efficacy of Angelica sinensis(Oliv.) Diels by Near Infrared Spectroscopy Based on Quality Markers
  YAN Meng-lin,CONG Long-fei,ZHANG Zi-yue,JIANG Min,NIE Lei,BAI Gang
  2020,39(11):1320-1326 [Abstract(1780)]  [View PDF 1.76 M (702)]
  
Quantitative Analysis of Soil Cadmium Content Based on Fusion of XRF Data and Vis-NIR Data
  WANG Qing-ya,LI Fu-sheng,JIANG Xiao-yu,WU Shu-liang,XIE Tao-feng,HUANG Wen-gang
  2020,39(11):1327-1333 [Abstract(1653)]  [View PDF 1.17 M (636)]
  
Study on Detection of Crude Protein in Ammonified and Alkalized Corn Straw by Spectrum Characteristic Band Selection Method Based on Synergy Interval Partial Least Squares
  KONG Qing-ming,GU Jun-tao,GAO Rui,LI Ze-dong,MA Zheng,SU Zhong-bin
  2020,39(11):1334-1343 [Abstract(1466)]  [View PDF 3.66 M (594)]
  
A Nondestructive Method Identifying Varieties of Green Tea Based on Near Infrared Spectroscopy and Chemometrics
  LI Jie,LI Shang-ke,JIANG Li-wen,LIU Xia,DING Sheng-hua,LI Pao
  2020,39(11):1344-1350 [Abstract(1729)]  [View PDF 4.16 M (696)]
  
Analysis of the Mixing Degree and Main Chemical Composition of Eucalyptus Urophylla×Grandis and Acacia Mangium Pulping Materials by Near infrared Spectroscopy Combined with 4 Algorithms
  WU Ting,LIANG Long,ZHU Bei-ping,DENG Yong-jun,FANG Gui-gan
  2020,39(11):1351-1357 [Abstract(1537)]  [View PDF 1.29 M (649)]
  
Online Monitoring of Fermented Grains Parameters for Chinese Liquor Brewing Based on Near Infrared Spectroscopy
  ZHOU Xin-qi,ZHENG Qi-wei,LIU Yan,MA Shuai,GUO Zhong-yuan,LI Guang,ZHANG Xiao-dan
  2020,39(11):1358-1364 [Abstract(2243)]  [View PDF 2.07 M (662)]
  
Online Near-infrared Quantitative Analysis and Automatic Sorting of Waste Polyester/Cotton Blend Fabrics
  ZHENG Jia-hui,DU Yu-jun,LI Wen-xia,LIU Zheng-dong,WANG Hua-ping
  2020,39(11):1365-1370 [Abstract(1502)]  [View PDF 968.70 K (544)]
  
Rapid Identification of Shiitake Geographical Origins Based on Near Infrared Spectroscopy
  XIA Zhen-zhen,ZHENG Dan,XIA Hong,YAO Jing-jing,WANG Sheng-peng,QIU Jian-fei
  2020,39(11):1371-1377 [Abstract(2232)]  [View PDF 2.95 M (658)]
  
Spectral Transfer of Near infrared Spectrometric Model for Fish Meal
  ZHENG Yi-hang,SONG Tao,ZHANG Shun,GUO Li-jun,ZHANG Feng-ping
  2020,39(11):1378-1384 [Abstract(1477)]  [View PDF 834.45 K (564)]
  
Classification Discrimination of Different Types of Cigarette Based on Near Infrared Spectroscopy and OPLS-DA Algorithm
  PAN Xi,LIU Hui,WANG Hao,LIU Jing,HE Yun-lu,HUANG Wei-chu,QIU Chang-gui
  2020,39(11):1385-1391 [Abstract(1962)]  [View PDF 1.22 M (640)]
  
Application of Interval Partial Least Squares with Differential Evolution Algorithm in Wavelength Selection of Near Infrared Spectroscopy for Fishmeal
  ZHANG You-you,CHEN Wei-hao,TANG Zhi-min,GU Jie,MO Li-na,CHEN Hua-zhou
  2020,39(11):1392-1397 [Abstract(1469)]  [View PDF 3.67 M (619)]
  

实验技术与方法

Experimental Techniques and MethodsDiscriminant Analysis on Edible Oils of Botanical Origins Based on Data Fusion of Gas Chromatography and Near Infrared Spectroscopy
  GAO Bing,WU Peng-fei,XU Xiao-dong,YANG Zeng-ling,LIU Xian
  2020,39(11):1398-1403 [Abstract(1539)]  [View PDF 1.83 M (681)]
  
Rapid Determination of Luteolin by a Near infrared Spectroscopic Method with Ionic Liquid Adsorbent Enrichment and CARS Variable Screening
  HE Xiao-gang,ABUDUREXITI Adila,NURMAT Korbanjiang,ABDUAKO Nurbiya,HAN Xiang,FENG Yu-long,CHU Gang-hui
  2020,39(11):1404-1410 [Abstract(1569)]  [View PDF 1.06 M (621)]
  
Rapid Determination of Nicotine Content of E cigarette Liquid Based on Near infrared Spectroscopy Technology
  YANG Shuang-yan,ZHOU Jin,SHEN Yan-wen,YANG Zi-gang,FEI Yu,ZHANG Si-wei
  2020,39(11):1411-1415 [Abstract(1821)]  [View PDF 504.76 K (551)]
  
Research on Food Packaging Plastics Based on Near Infrared Spectroscopy
  TIAN Jing,WANG Xiao-juan,QI Wen-liang,LIANG Zhen-nan,CHEN Bin
  2020,39(11):1416-1420 [Abstract(1565)]  [View PDF 739.73 K (650)]
  
Classification Detection of Potato Micro Seed Potato Based on Hyperspectral
  LI Hong-qiang,SUN Hong,LI Min-zan
  2020,39(11):1421-1426 [Abstract(1717)]  [View PDF 642.92 K (583)]
  
Rapid Detection of Ketones in Base Liquor by Near Infrared Spectroscopy
  DONG Xin-luo,LIU Jian-xue,HAN Si-hai,XIE An-guo,LI Xuan,LI Pei-yan,XU Bao-cheng,LUO Deng-lin
  2020,39(11):1427-1432 [Abstract(1626)]  [View PDF 828.27 K (597)]